TEMELJNE INFORMACIJE

Voditelj obrade

Forza Baška d.o.o., kao voditelj obrade obvezuje se na zaštitu Vaših osobnih podataka. 

Opseg primjene

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koju obavlja Forza Baška d.o.o. kao voditelj obrade, osim ako je drugom politikom ili drugim dokumentom Forza Baška d.o.o. drugačije propisano za neku pojedinu obradu. U svakom slučaju osnovna načela obrade osobnih podataka, kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka i ostale odredbe određene u Općem dijelu ove Politike primjenjuju se bez iznimke na svaku obradu osobnih podataka bez obzira je li takva obrada posebno obrađena u Posebnom dijelu ove Politike ili ne. U Posebnom dijelu Politika detaljnije su obrađeni posebni slučajevi obrade podataka koji predstavljaju glavninu svih obrada od strane Forza Baška d.o.o..

Službenik za zaštitu podataka

VALAMAR RIVIERA je imenovala službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg svakodobno možete kontaktirati putem adrese: dpo@valamar.com odnosno putem pošte na adresu Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvatska – za DPO, za pitanja vezana uz zaštitu osobnih podataka i za ostvarenje svojih prava zajamčenih Uredbom.

Svi zahtjevi koji nisu vezani uz zaštitu osobnih podataka, a budu dostavljeni na adresu službenika za zaštitu podataka npr. ponude kandidata za zaposlenje, upiti za rezervacije u objektima VALAMAR RIVIERE i sl. bit će proslijeđeni direktno u nadležne odjele unutar VALAMAR RIVIERE, bez posebnog odgovora pošiljatelju od strane službenika za zaštitu podataka.

Načela zaštite osobnih podataka

VALAMAR RIVIERA je prepoznala načela obrade podataka kao osnovne vrijednosti koje moraju biti poštivane tijekom cijelog ciklusa obrade osobnih podataka, od njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja ili drugog prestanka obrade. VALAMAR RIVIERA obrađuje podatke:

 • Zakonito – obrada će biti moguća ako je ista dopuštena zakonom i to u granicama koje zakon dopušta.

 • Pošteno – uvažavajući specifičnosti svakog odnosa, primjenjujući sve adekvatne mjere za zaštitu osobnih podataka i privatnosti općenito te ne sprečavajući ispitanika u ostvarivanju svojih prava.

 • Transparentno – informirajući ispitanike o obradama osobnih podataka. Od samog prikupljanja podataka kada su ispitanici informirani o svim aspektima obrade podataka pa sve do prestanka obrade podataka ispitanicima se pruža jednostavan i brz pristup vlastitim podacima što uključuje mogućnost uvida i dobivanja kopije u skladu s odredbama Uredbe. Određene informacije mogu se ograničiti samo kada je to zahtijevano zakonom ili kada je to nužno za zaštitu trećih osoba.

 • Uz ograničenje svrhe – obrađujući osobne podatke u one svrhe u koji su prikupljeni a u druge svrhe ako su za to ispunjeni uvjeti iz Uredbe. Podaci se mogu obrađivati u podudarne svrhe samo uzimajući u obzir (a) svaku vezu između svrha prikupljanja osobnih podataka i svrha namjeravanog nastavka obrade; (b) kontekst u kojem su prikupljeni osobni podaci, posebno u pogledu odnosa između ispitanika i Valamara; (c) prirodu osobnih podataka, osobito činjenicu obrađuju li se posebne kategorije osobnih podataka u skladu s člankom 9. Uredbe ili osobni podaci koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela u skladu s člankom 10. Uredbe; (d) moguće posljedice namjeravanog nastavka obrade za ispitanike; te (e) postojanje odgovarajućih zaštitnih mjera.

 • Uz ograničenje pohrane – pohranjujući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je dopušteno Uredbom.

 • Uz smanjenje količine podataka – obrađujući podatke ako su primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno. Posebno se pazi da se ne prikupljaju podaci za koje ne postoji opravdana potreba za obradom.

 • Vodeći računa o točnosti – vodeći računa o točnosti i ažurnosti podataka i brišući netočne podatke u okviru mogućnosti.

 • Vodeći računa o cjelovitosti i povjerljivosti – pružajući tehničkim i organizacijskim mjerama odgovarajuću sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih ili organizacijskih mjera. Relevantne mjere primjenjuju se vodeći računa o rizičnosti svake vrste obrade podataka.

Zakonitost obrade osobnih podataka

Kako bi se poštivala zakonitost obrade osobnih podataka, VALAMAR RIVIERA obrađuje osobne podatke samo ako i u onoj mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećega:

 • Obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora; ovo je najčešća svrha obrade podataka ispitanika gdje je okosnica postojeći ugovorni odnos ili ugovorni odnos koji se nastoji postići.

 • Obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade. VALAMAR RIVIERA kao pravni subjekt ima brojne obveze koje su propisane raznim propisima. Ova obveza obuhvaća prikupljanje, a često i dostavu podataka državnim tijelima.

 • Obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, uzimajući u obzir razumna očekivanja ispitanika koja se temelje na njihovom odnosu s voditeljem obrade, osobito ako je ispitanik dijete. Kod primjene ove pravne osnove VALAMAR RIVIERA procjenjuje da je obrada primjerena poslovnim potrebama, da je što manje invazivna i da interesi ispitanika ne nadjačavaju legitimne interese VALAMAR RIVIERE ili treće strane. Primjer za ovakvu obradu su obrada u administrativne svrhe, svrhe očuvanja sigurnosti računalnih mreža, svrhe direktnog marketinga, unaprjeđenja našeg poslovanja. Ispitanik u ovim situacijama uvijek ima pravo prigovoriti na takvu obradu.

 • Obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. Pravo na zaštitu osobnih podataka nije apsolutno pravo i VALAMAR RIVIERA ga ujednačava s drugim temeljnim pravima u skladu s načelom proporcionalnosti. VALAMAR RIVIERA uvažava mogućnost da je u nekim situacijama potrebno obrađivati osobne podatke kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

 • Ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha. Kada obrađuje osobne podatke na temelju privole, VALAMAR RIVIERA posebno vodi računa da su to situacije u kojima ne postoje nikakve, formalne ili neformalne, posljedice za davanje, odbijanje davanja ili uskraćivanja privole. Kada se obrada temelji na privoli, ispitanik može povući privolu u svakom trenutku bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

U nekim izvanredniim situacijama VALAMAR RIVIERA može obrađivati podatke koji se u redovnim situacijama ne bi obrađivali, primjerice prikupljanje podataka temeljem preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u slučaju epidemija i sl.

Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Posebne kategorije osobnih podataka: posebne kategorije osobnih podataka obrađuju se samo ako su ispunjeni uvjeti iz članka 9. Uredbe. Primjerice, VALAMAR RIVIERA obrađuje podatke radnika koje spadaju u posebne kategorije osobnih podataka, kao što su podaci o članstvu u sindikatu (primjerice kod ostvarivanja posebnih prava prema relevantnim propisima), vjerskim ili filozofskim uvjerenjima (primjerice kod ostvarivanja prava na dodatne neradne dane za vjerske blagdane, ako je pojedinac dobrovoljno otkrio takve podatke u navedenu svrhu), ili podataka koji se odnose na zdravlje (primjerice prema posebnim propisima o zaštiti na radu ili vođenja evidencije o radnicima ili kada se za određene poslove traže posebni certifikati o zdravstvenom stanju i sl.

Podaci o kaznenim osudama i kažnjivim djelima: kada za to postoji zakonsko ovlaštenje, VALAMAR RIVIERA obrađuje i osobne podatke koji se odnose na kaznene osude i kažnjiva djela, kao što su na primjer uvjerenja o nekažnjavanju za radnike.

Osobni podaci koji ne spadaju u prethodne dvije skupine: takvi osobni podaci čine najveći dio obrađenih podataka, a to su najčešće identifikacijski i kontakt podaci poput imena i prezimena, OIB, podaci koji nastaju na temelju kretanja u prostorijama pod video nadzorom.

Većinu osobnih podataka koje VALAMAR RIVIERA prikuplja, pružaju sami ispitanici te molimo da ne navodite osjetljive informacije (primjerice rasu ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, i slično) kada to nije nužno. Ako ćete ipak navoditi osjetljive informacije iz bilo kojeg razloga, tim činom daju svoju izričitu privolu za prikupljanje i korištenje tih informacija na načine opisane u ovim Politikama ili na način opisan u trenutku otkrivanja tih informacija.

Dostava podataka trećim subjektima

VALAMAR RIVIERA osobne podatke dijeli s drugima samo kad je to zakonom dopušteno.

U okviru izvršavanja zakonskih obveza, VALAMAR RIVIERA je obvezna dostavljati podatke trećim osobama. Primjerice dostava podataka gostiju putem sustava eVisitor, dostava podataka radnika nadležnim zavodima Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi te Središnjem registru osiguranika i mirovinskim društvima. Također VALAMAR RIVIERA je obvezan u određenim slučajevima dostaviti ili staviti na uvid podatke u vezi zaposlenja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje primjerice radi uključenja radnika u mjere aktivne politike zapošljavanja, nadležnim policijskim postajama odnosno ministarstvu nadležnom za unutarnje poslove primjerice u slučaju boravka viših državnih dužnosnika u objektima VALAMAR RIVIERE, kao i za izdavanje dozvola za rad, ministarstvu nadležnom za poslove turizma u slučaju zapošljavanja stipendista, ministarstvu nadležnom za poslove gospodarstva i poduzetništva kada se radi o korištenju potpora za ulaganja, osiguravajućim društvima, bankama i u ostalim slučajevima kada propisi to nalažu.

Također određeni podaci radnika šalju se bankama ili mirovinskim fondovima u okviru isplata plaća, a podaci se mogu slati i vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima. Ponekad se šalju podaci obzirom na ugovorne obveze, primjerice kod učenika na praksi, podaci se razmjenjuju sa školama, fakultetima.

Određeni osobni podaci dostavljaju se i poslovnim subjektima u svrhe pružanja specifičnih usluga kao primjerice usluge zdravstvenih pregleda radnika (ugovorena medicina rada), nadalje, institucijama koje organiziraju zakonski obvezne edukacije (zaštitu na radu, higijenski minimum, toksikologija) ili revizorskim društvima kod provođenja obvezne revizije, javnim bilježnicima kada se traže ovjere, Financijskoj agenciji za potrebe ishođenja poslovnih certifikata, obveznicima javne nabave kada se VALAMAR RIVIERA javlja na natječaje javne nabave, nadalje u svrhe dodjele i korištenja službenih kartica, službenih mobilnih uređaja ili za kupovinu goriva.

Moguća je dostava podataka poslovnim subjektima, izvršiteljima obrade, koji obrađuju podatke u ime VALAMAR RIVIERE koji djeluje kao voditelj obrade. Najčešće su to poslovni suradnici VALAMAR RIVIERE koji pružaju informatičke usluge, koji ih čuvaju u svojim bazama ili imaju mogućnost uvida u osobne podatke do završetka obrade. S takvim subjektima se sklapa detaljan ugovor u pogledu njihovih ovlasti i obveza kod obrade osobnih podataka, a sukladno zahtjevima Uredbe.

U određenim situacijama moguće je da vanjski subjekti zajedno s VALAMAR RIVIEROM zajednički odrede svrhe i načine obrade osobnih podataka, tada su ti vanjski partneri i VALAMAR RIVIERA zajednički voditelji obrade. U tim odnosima, zajednički voditelji obrade na transparentan način određuju svoje odgovornosti za poštovanje obveza iz Uredbe, osobito s obzirom na ostvarivanje prava ispitanika i svojih dužnosti poštivanja transparentnosti obrade, osim ako su odgovornosti zakonom utvrđene.

Poseban slučaj dostave podataka trećim subjektima je činjenica da VALAMAR RIVIERA ima sklopljene poduzetničke ugovore s trgovačkim društvima temeljem kojih upravlja turističkim dijelom poslovanja. To znači da u određenim slučajevima gosti VALAMAR RIVIERE mogu dobiti od VALAMAR RIVIERE i ponude koje sadržavaju informacije o drugim hotelima i objektima kojima upravlja VALAMAR RIVIERA. Također temeljem poduzetničkih ugovora VALAMAR RIVIERA ima određena prava i obveze vezano uz ljudske potencijale. U tim slučajevima VALAMAR RIVIERA ima pravo obrade osobnih podataka ispitanika tih društava. Sva načela iz ovih Politika se odnose i na ispitanike tih društava u segmentu u kojima je uključena VALAMAR RIVIERA kao voditelj obrade, međutim i ta društva su odgovorna kao voditelji svojih obrada podataka ispitanika.

Ako u okviru obrade podataka dolazi do iznošenja podataka u treće zemlje, VALAMAR RIVIERA osigurava poštivanje visokih standarda zaštite kako bi se poštovao najviši mogući standard zaštite osobnih podataka, a u skladu sa strogim zahtjevima Uredbe. U tom smislu, kada su u primjeni međunarodni prijenosi osobnih podataka, VALAMAR RIVIERA će informirati ispitanika o namjeri iznošenja osobnih podataka trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji te o postojanju ili nepostojanju odluke Europske komisije o primjerenosti. Svaki prijenos osobnih podataka u treće zemlje bit će izvršen u skladu s poglavljem V. Uredbe.

Vrijeme čuvanja podataka

Podaci ispitanika se obrađuju i čuvaju, u skladu s važećim zakonskim propisima kada je obveza čuvanja propisana (primjerice osnove za izdavanje računa se čuvaju 10 godina), a u situacijama kada je VALAMAR RIVIERA ovlaštena sama utvrditi rokove čuvanja podataka, podaci se čuvaju onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju vodeći računa o svrsi obrade, legitimnim interesima VALAMAR RIVIERE i interesima ispitanika da se podaci brišu.

Prava ispitanika

Bez obzira na osnovu prikupljanja podataka, ispitanici mogu besplatno ostvariti sljedeća prava u granicama koje propisuje Uredba:

Pravo na informiranje: ispitanik ima pravo biti informiran o obradi i njezinim svrhama. VALAMAR RIVIERA vodi računa o pružanju ispitaniku svih informacije koje su neophodne za osiguravanje poštene i transparentne obrade uzimajući u obzir kontekst obrade.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): ispitanik ima pravo zatražiti od VALAMAR RIVIERE brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, bez nepotrebnog odgađanja sukladno uvjetima iz Uredbe. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno želite da se briše obzirom da Vaše podatke možemo čuvati temeljem različitih pravnih osonova, primjerice ispitanik može biti i naš gost i kandidat za zaposlenje. Imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koje se na Vas odnose ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu u koje smo ih prikupili ili obradili;

 • povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;

 • uložili ste prigovor na obradu svojih osobnih podataka te ako ne postoje naši jači legitimni razlozi za obradu;

 • osobni podaci nezakonito su obrađeni;

 • osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze.

U nekim slučajevim neće biti moguće u potpunosti ispuniti zahtjev za brisnjem, primjerice kada postoji zakonska obveza čuvanja, kada je legitimni interes voditelja obrade jači od interesa ispitanika, kada postoji interes voditelja obrade radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Pravo na pristup podacima: VALAMAR RIVIERA će na zahtjev ispitanika pružiti mu potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i drugim podacima u skladu sa zahtjevima Uredbe. Ispitanik ima pravo dobiti i presliku osobnih podataka koji se obrađuju. Pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u zakonom propisanim slučajevima odnosno kada se takvim ograničenjem poštuje bit temeljnih prava i sloboda drugih.

Pravo na ispravak: ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od VALAMAR RIVIERE ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke. Da biste to učinili, pošaljite svoj zahtjev nama kao voditelju obrade pisanim putem, uključujući i elektronički oblik komunikacije. Napominjemo kako je u zahtjevu potrebno specificirati što konkretno nije točno, potpuno ili ažurno i u kojem smislu bi navedeno trebalo ispraviti te dostaviti potrebnu dokumentaciju u prilog svojih navoda.

Pravo na prenosivost podataka: Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu u skladu sa zahtjevima Uredbe.

Pravo na prigovor: kada VALAMAR RIVIERA obrađuje podatke na temelju svojih legitimnih interesa koji su jači od interesa ispitanika, tada ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pravo na ograničenje obrade: ispitanik ima od VALAMAR RIVIERE mogućnost tražiti ostvarenje prava na ograničenje obrade u slučaju da osporava točnost osobnih podataka, smatra da je obrada nezakonita te se protivi brisanju osobnih podataka i umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe te je ispitanik uložio prigovor na obradu i očekuje potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.

U svakom slučaju ispitanici imaju i pravo:

 • podnijeti prigovor Službeniku za zaštitu osobnih podataka,

 • podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka) ako smatraju da su im povrijeđena prava na zaštitu podataka.

Svoj pisani zahtjev uputite na kontakt adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: dpo@valamar.com odnosno putem pošte na adresu Valamar Riviera d.d., Stancija Kaligari 1, Poreč, Republika Hrvatska – za DPO.

VALAMAR RIVIERA kao Voditelj obrade ima pravo na zaštitu interesa Voditelja obrade kao i zaštite ispitanika te sukladno tome ima pravo provesti aktivnosti utvrđivanja identiteta podnositelja zahtjeva.

VALAMAR RIVIERA ima pravo i objaviti obrazac koji će služiti za podnošenje zahtjeva kako bi se što efikasnije postupilo po zahtjevu.

VALAMAR RIVIERA na zahtjev pruža informacije o poduzetim radnjama u vezi ostvarivanja prava ispitanika bez nepotrebnog odgađanja i u svakom slučaju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva. Taj se rok može prema potrebi produljiti za dodatna dva mjeseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahtjeva. VALAMAR RIVIERA obavješćuje ispitanika o svakom takvom produljenju u roku od mjesec dana od dana zaprimanja zahtjeva, zajedno s razlozima odgađanja.

Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem, VALAMAR RIVIERA informacije pruža elektroničkim putem ako je to moguće, osim ako ispitanik zatraži drugačije.

Postupanja po zahtjevima ispitanika u pravilu su besplatna, ali ako su zahtjevi ispitanika očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihovog učestalog ponavljanja, VALAMAR RIVIERA ima pravo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu.

Zaštita osobnih podataka djece

VALAMAR RIVIERA savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu (do 18 godina života) o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima posebice na internetu. VALAMAR RIVIERA obrađuje osobne podatke djece isključivo uz prethodnu privolu roditelja/skrbnika (primjerice: stipendisti, kada su djeca gosti naših objekata, posjetitelji Maro igraonica i sl).

Izvori osobnih podataka

Osobne podatke VALAMAR RIVIERA dobiva najčešće od ispitanika. Prilikom davanja osobnih podataka VALAMAR RIVIERI, na bilo koji način (rezervacija smještaja, prijava za posao…) jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da VALAMAR RIVIERA Vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti.

Također, osobne podatke ispitanika VALAMAR RIVIERA dobiva i od drugih fizičkih i pravnih osoba, primjerice: od turističkih agencija koje proslijeđuju podatke gostiju za potrebe smještaja, gostiju koji rezerviraju smještaj za osobe s kojima će boraviti u objektima, agencija za posredovanje pri zapošljavanju i ustupanje radnika. Prilikom davanja osobnih podataka drugih osoba VALAMAR RIVIERI, jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama, da su ispitanici čije osobne podatke proslijeđujete VALAMAR RIVIERI suglasni da VALAMAR RIVIERA njihove podatke upotrebljava i prikuplja u skladu s pozitivnim propisima i uvjetima ove Politike privatnosti.

Tehnička i integrirana zaštita podataka

VALAMAR RIVIERA, kao voditelj obrade vodi računa o najvišim organizacijskim i tehničkim standardima zaštite podataka. Stoga, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, trošak provedbe te prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode pojedinaca koji proizlaze iz obrade podataka, u vrijeme određivanja sredstava obrade i u vrijeme same obrade, provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka.

Također, VALAMAR RIVIERA provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kojima se osigurava da integriranim načinom budu obrađeni samo osobni podaci koji su nužni za svaku posebnu svrhu obrade. Tu mjeru VALAMAR RIVIERA primjenjuje na količinu prikupljenih osobnih podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost. Točnije, takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca, dostupni neograničenom broju pojedinca.

Postupanje po povredama osobnih podataka

VALAMAR RIVIERA kao voditelj obrade osigurava da u slučaju povrede osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja i, ako je izvedivo, najkasnije 72 sata nakon saznanja o toj povredi, izvješćuje nadležno nadzorno tijelo o povredi osobnih podataka, osim ako nije vjerojatno da će povreda osobnih podataka prouzročiti rizik za prava i slobode pojedinaca.

Izvješće koje se dostavlja nadzornom tijelu sadržava sve informacije sukladno Uredbi.

U slučaju povrede osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca, VALAMAR RIVIERA kao voditelj obrade bez nepotrebnog odgađanja obavješćuje ispitanika o povredi osobnih podataka. Ponekad, u slučajevima kada Uredba propisuje, obaviješćivanje ispitanika nije obvezno.

Pridruži se našoj
e-mail listi

Kralja Zvonimira 98

51523 Baška

Croatia

info@hotelforza.hr

Tel: 00385 99 322 00 55

©2020 by G|M